ReadyPlanet.com


ซี8ต่อครับ


blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
143 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
144 นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี นายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย  นายอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
145 นายสรวิช ทำเนาว์ นายอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย นายอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
146 ว่าที่ พ.ต.วีรยุทธ ไวยภาษ นายอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
147 นายกิตติ แก้วกระจ่าง นายอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
148 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
149 นายฉลองศักดิ์ เชียรวิชัย นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
150 นายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
151 เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์ นายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
152 นายโอภาส ยิ่งเจริญ นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
153 นายอริยะ รังสิตสวัสดิ์ นายอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
154 นายสกล จันทรักษ์ นายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
155 นายอิศรา ทองธวัช นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
156 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
157 นายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
158 นายสุรชัย ชวาลารัตน์ นายอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  นายอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
159 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นายอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
160 นายไพศาล บุญล้อม นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
161 นายสามารถ วราดิสัย นายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
162 นายนิคม ปิ่นแก้ว นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
163 นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
164 นายธนา บุษปวนิช นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
165 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
166 นายปราโมทย์ ธัญญพืช นายอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
167 นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
168 นายเดชา วงศ์ตระ*** นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
169 นายวิสิทธิ์ สินลือนาม นายอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
170 นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
171 นายประดิษฐ์ ยมานันท์ นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
172 นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
173 นายเดชา สัตถาผล นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
174 นายประกาศิต มหาสิงห์ นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
175 นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
176 นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
177 นายคมสัน เจริญอาจ นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
วิทยาลัยการปกครอง
178 นายรณรงค์ นครจินดา นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว
วิทยาลัยการปกครอง
       2. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอใหม่  จำนวน 60 ราย ตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2550
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
1 นายสมยศ รักษกุลวิทยา ปลัดอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
2 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ หัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติ
สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
3 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์  ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
4 นายเลิศบุศย์ กองทอง  จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
5 พ.อ.อ.เล็ก ศรีเรือง  ป้องกันจังหวัดลพบุรี นายอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
6 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ  จ่าจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ  ป้องกันจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
8 นายดำรง อิ่มวิเศษ  จ่าจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
9 นายเพียรศักดิ์ ประภากร  จ่าจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
10 นายสมยศ ศิลปีโยดม  จ่าจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
11 นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  จ่าจังหวัดพิจิตร นายอำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
12 นายประภาส รักษาทรัพย์  ปลัดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
13 นายปณิธาน สุนารัตน์  จ่าจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
14 นายทอง ชัยมั่น  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
15 นายสุรพล บุรินทราพันธ์  ป้องกันจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
16 นายวิชาญ ฉลาดธัญกิจ  จ่าจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
17 นายอรรณพ อุ่นอก  จ่าจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18 นายธวัช ไผ่ประดิษฐ์  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
19 นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ  ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.