ReadyPlanet.com


กรมการปกครองเปิดสอบนายอำเภอ


ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.. 2550

.....................................

                   ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.. 2550 จึงประกาศ     รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

                   1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ดังนี้

                       1.1  เป็นข้าราชการระดับ 7  สังกัดกรมการปกครอง

                       1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7 (เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย หรือได้รับปริญญาโททางการปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมจากโรงเรียนปลัดอำเภอ (หลักสูตรผู้เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานปกครอง))

                       1.3  เคยรับราชการสังกัดกรมการปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

                       1.4  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

                   2.  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                       2.1  กำหนดรับสมัคร

                            รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

                       2.2  วิธีการรับสมัคร

                            2.2.1  ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลางให้ยื่นใบสมัครผ่านสำนัก/กองแล้วให้สำนัก/กองรวบรวมใบสมัครซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำบัญชีงบหน้าใบสมัคร (เรียงตามลำดับอักษร) ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

                            2.2.2  ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นใบสมัครผ่านจังหวัด แล้วให้จังหวัด     รวบรวมใบสมัคร ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำบัญชีงบหน้าใบสมัคร (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ส่งถึงกรมการปกครอง ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งบัญชีงบหน้าทางโทรสาร หมายเลข 0-2221-1824,  มท 50716 เป็นการล่วงหน้า ให้ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

                            2.2.3  ข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการหรือช่วยราชการ ณ ส่วนราชการอื่น ให้ยื่นใบสมัครได้โดยตรง       ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

 

/ 3. วันเวลา…

- 2 -

 

                   3.  วันเวลาและสถานที่สอบ

                       กรมการปกครองจะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 . โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

                       3.1  ภาคเช้า  เวลา 09.00 - 11.30 .  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                       3.2  ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 .  วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

                   4.  การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ

                       4.1  กรมการปกครองจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคนได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมการปกครองกำหนดและต้นสังกัดได้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้ยื่นใบสมัครและแจ้งรายชื่อให้กรมการปกครองทราบภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ 2.1 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ทุกคน ทั้งนี้ หากกรมการปกครองตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกคนใดไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมตามแต่กรณี และอาจจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยด้วย

                       4.2  กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ภายในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 โดยปิดประกาศ ณ กรมการปกครอง และแจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งประกาศทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หรือ http://www.dopa.go.th/web_pages/m03020000/personnel.htm

                   5.  วิธีการคัดเลือก

                       แบ่งออกเป็น 2 วิธี  ดังนี้

                       5.1  กลุ่มผู้สอบคัดเลือก มีอัตราส่วน 2 ใน 3 ของรุ่น โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการประเมินใน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งมีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้

                       5.2  กลุ่มผู้มีประสบการณ์  มีอัตราส่วน 1 ใน 3 ของรุ่น โดยวิธีการประเมินบุคคลจากข้อมูลประวัติบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินคุณลักษณะจากผู้บังคับบัญชา  รวมทั้งการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้

                   6.  เกณฑ์การตัดสิน  การประกาศผลการคัดเลือก  และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

                       กรมการปกครองจะประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยแยกเป็น 2 บัญชี ดังนี้

                       6.1  กลุ่มผู้สอบคัดเลือก  ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์  เรียงลงมาตามลำดับจนครบตามจำนวนที่ต้องการ

                       6.2  กลุ่มผู้มีประสบการณ์  ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวม สูงสุดของคะแนนประเมินบุคคลและคะแนนสอบสัมภาษณ์ เรียงลงมาตามลำดับจนครบตามจำนวนที่ต้องการ

 

/ สำหรับ…

- 3 -

 

                       สำหรับผู้ที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับที่จะได้รับการคัดเลือก ทั้งในกลุ่มผู้มีประสบการณ์และกลุ่มผู้สอบ คัดเลือก  กรมการปกครองจะพิจารณาขึ้นบัญชีผู้นั้นในกลุ่มซึ่งอยู่ในรุ่นที่และหรือลำดับที่ที่ดีกว่า หากอยู่ในรุ่นที่และหรือลำดับที่เท่ากัน  กรมการปกครองจะขึ้นบัญชีผู้นั้นในกลุ่มผู้มีประสบการณ์

                   7.  การเรียกเข้าศึกษาอบรม 

                       กรมการปกครองจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกกลุ่มผู้สอบคัดเลือก จำนวน 2 คน และกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จำนวน 1 คน สลับกันไปตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับที่ในบัญชี ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิหรือไม่อาจเข้าศึกษาอบรมได้ จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเข้ารับการศึกษาอบรมแทน

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  .. 2549

 

                                                                ชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์

                                                             (นายชาญชัย   สุนทรมัฏฐ์)

                                                              อธิบดีกรมการปกครอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง

ศิริ

(นายศิริ ศิริธรรมปิติ)

บุคลากร 4

 

 

 

 


( เอกสารหมายเลข 1  แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง  ลงวันที่ 18 ธันวาคม  ..2549 )

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ..2550

…………………………

เรียน    อธิบดีกรมการปกครอง

                        ด้วยข้าพเจ้า  ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ..2550  จึงขอแจ้งรายละเอียดประวัติบุคคลของข้าพเจ้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้

1.  ชื่อ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) ……………………………………………...…….……………………………………………………………..

2.  ตำแหน่งปัจจุบัน ……………………………………………………. ระดับ …… ฝ่าย/กลุ่ม/กลุ่มงาน……...……………………………………….

     อำเภอ/กอง/ส่วน ……………………………………………….. จังหวัด/สำนัก ………………………………………….…………………………….

3.  เกิดวันที่ …………………..… เดือน …………………………….. .. ……………….  อายุ …………. ปี ………… เดือน

4.  วัน/เดือน/ปี  ที่บรรจุเข้ารับราชการ ….…../………………….…/…………

5.  วัน/เดือน/ปี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 ….…../………………….…/…………

6.  วัน/เดือน/ปี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ….…../………………….…/…………

     ชื่อตำแหน่ง ………………….... สังกัด อำเภอ/กอง/ส่วน ………..……..…… จังหวัด/สำนัก …………………...

7.  วุฒิการศึกษา  ที่ได้รับ

      ปริญญาเอก  ชื่อวุฒิ ……………..…………………………จาก…………………………….……………...…….

      ปริญญาโท   ชื่อวุฒิ ……………..…………………………จาก…………………………….……………...…….

      ปริญญาตรี   ชื่อวุฒิ ……………..…………………………จาก…………………………….……………...…….

      ต่ำกว่าปริญญาตรี  ได้รับวุฒิ ………………………………………………………………………………………

8.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน     ( ปัจจุบันได้รับขั้นเงินเดือนในอัตรา …… …………….. บาท )

      1  เมษายน  2545  …….. ขั้น  1  ตุลาคม  2545 …….  ขั้น   1  เมษายน  2546  ……. ขั้น   1  ตุลาคม  2546  ……. ขั้น   

      1  เมษายน  2547 …….. ขั้น   1  ตุลาคม  2547  ……. ขั้น   1  เมษายน  2548  …….. ขั้น    1  ตุลาคม  2548  ….… ขั้น   

      1  เมษายน  2549  …….. ขั้น  1  ตุลาคม  2549  ……. ขั้น

9.  ประวัติการออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการ

    ออกจากราชการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ….…../………………….…/………… บรรจุกลับเมื่อ ….…../………………….…/…………

 

                        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามข้อ 1. ของประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ  ประจำปี พ..2550  ลงวันที่  18  ธันวาคม พ..2549 ทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความ  ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

 

 

ลงลายมือชื่อ……………………………………………...ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                                            (……..……………………………………….)

  ตำแหน่ง……………………………………….……….

  วันที่         เดือน   กุมภาพันธ์   ..  2550

( เอกสารหมายเลข 2  แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง  ลงวันที่  18  ธันวาคม  .. 2549 )

หลักสูตรการสอบและวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.. 2550

(กลุ่มผู้สอบคัดเลือก)

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

         1)  การสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  200  คะแนน แบ่งเป็น 2 ภาควิชา  ดังนี้

หมวด

เนื้อหา

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ( 100 คะแนน )

1.1  หมวดนโยบายและ

      แผนการปฏิบัติราชการ

1.1.1 นโยบายรัฐบาล

1.1.2 นโยบายกระทรวงมหาดไทย

1.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

1.1.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.5 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ   มิชอบในภาคราชการ

1.2  หมวดการบริหารราชการ

     แผ่นดิน

1.2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534

1.2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2535

1.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

1.3  หมวดการปฏิบัติหน้าที่

     ราชการ

1.3.1 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. 2539

1.3.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539

1.3.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540

1.4 หมวดความรู้เกี่ยวกับ

      กฎหมายทั่วไป

1.4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      - บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา

      - บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 6 อายุความ

      - บรรพ 5 ครอบครัว

 1.4.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

       - ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ 1 หลักทั่วไป และ ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล หมวด 1 หลักทั่วไป และหมวด 2 อำนาจสืบสวนและสอบสวน

       - ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา

1.5 หมวดหลักและทฤษฎี

    เกี่ยวกับการบริหาร

1.5.1 หลักสมรรถนะ (Competency) ในระบบราชการ

1.5.2 การคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ์

1.5.3 การบริหารความรู้

1.5.4 การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

1.5.5 การบริหารความเสี่ยง

1.6 หมวดแนวทางการปฏิบัติ

     งานของข้าราชการฝ่าย

     ปกครอง

1.6.1 นายอำเภอยุคใหม่ : นักปกครองมืออาชีพ

1.6.2 จากแนวคิดของอธิบดีสู่วิธีการทำงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง

1.6.3 หลักการพูด มารยาทท

ผู้ตั้งกระทู้ กกชัย :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-22 15:42:58 IP : 203.151.46.130


[1]

ความเห็นที่ 1 (750312)

ขอบคุณน้องกกชัยมาก ๆ ครับ   อยากสอบได้มีวิธีไหนบ้าง  จะฝากลูกน้อง   วานบอก

ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-24 16:48:55 IP : 203.150.105.128


ความเห็นที่ 2 (750318)

ขอดูคำสั่งแต่งตั้ง ซี 8 ที่กำลังจะออกด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-24 16:53:06 IP : 203.150.105.128


ความเห็นที่ 3 (751912)

   คำสั่ง ซี 8 ที่กำลังจะออกนี้ ที่ต้องการดูไม่ใช่ของนายอำเภอนะครับ เพราะทราบแล้ว  แต่ที่ต้องการทราบคือซี 8 ที่จะแต่งตั้งจ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด  ปลัดหัวหน้ากลุ่มฯ ครับผม  แต่ก็ขอขอบคุณพี่สมเกียรติฯ ด้วยนะครับ  และปีใหม่นี้ขอให้พี่หายขาดจากการปวดท้องนะครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-25 18:18:53 IP : 203.150.100.30


ความเห็นที่ 4 (753982)

ผมขอสอบนายอำเภออีกรอบนึงได้มั้ยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนใกล้กรุงฯ วันที่ตอบ 2006-12-26 22:40:41 IP : 203.188.20.146


ความเห็นที่ 5 (755746)
ทำไม!   จะเอาที่ 1 หรือ
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-28 10:28:33 IP : 203.150.102.183


ความเห็นที่ 6 (755749)

เดี๋ยวสอบไม่ติดจะอายเด็กนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-28 10:29:45 IP : 203.150.102.183


ความเห็นที่ 7 (3031076)

ต้องกำหนดอายุในการสอบไมครับ

เรียนจบมาแล้วต้องเริ่มต้นยังไงครับ

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปัญญาชน วันที่ตอบ 2009-07-16 17:38:18 IP : 202.12.97.120


ความเห็นที่ 8 (3183682)

รับเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการระดับ 7 สังกัดกรมการปกครอง และต้องเคยรับราชการสังกัดกรมการปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เหมือนจะปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้ามาทำงานเลย นอกเหนือจากนี้มีวิธีใดที่คนทำงานธรรมดาจะสามารถสมัครสอบแข่งขันกับข้าราชการได้หรือไม่อย่างไร

ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณภัทร วันที่ตอบ 2010-07-05 20:20:05 IP : 58.8.148.130


ความเห็นที่ 9 (3310063)

ตายแล้วเกิดใหม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กก วันที่ตอบ 2011-04-05 14:41:09 IP : 110.77.240.102


ความเห็นที่ 10 (3346166)

อยากทราบว่า ปี2555 จะมีการเปิดสอบนายอำเภอ เมื่อไร ใครทราบช่วยตอบที?

ผู้แสดงความคิดเห็น tong วันที่ตอบ 2011-11-24 15:30:34 IP : 49.48.131.252


ความเห็นที่ 11 (3348286)

 หากมีการสอบตำแหน่งนายอำเภอในปี 2555 บอกด้วยครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sompate วันที่ตอบ 2011-12-10 20:01:33 IP : 1.47.31.81


ความเห็นที่ 12 (3351081)

 

อยากทราบหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบนายอำเภอ(ระบบใหม่)เป็นแบบไหนเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างไรช่วยตอบด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ice วันที่ตอบ 2011-12-29 21:49:03 IP : 125.27.169.157


ความเห็นที่ 13 (3399477)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 02:52:28 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 14 (3399482)

http://www.9anant.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=9anantcom&thispage=&anspage=1&No=1238021

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:02:36 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 15 (3399486)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:03:19 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 16 (3410911)

 เป็นนอแล้วสบายสุดดีใจมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นอใหม่ วันที่ตอบ 2013-05-16 11:52:26 IP : 1.4.232.148


ความเห็นที่ 17 (3414107)

เป็นนายอำเภอจะปราบทุจริตให้หมด ถึงผู้ว่าพวกโกงกินหนาวแน่ ปลัดกระทรวงชาติไทยมีคนดี จริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัย วันที่ตอบ 2013-07-02 14:59:52 IP : 1.4.226.66


ความเห็นที่ 18 (3417433)

 thanks for an awesome post about  cctv

ผู้แสดงความคิดเห็น cctv วันที่ตอบ 2013-08-18 21:35:05 IP : 122.155.44.122[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.