ReadyPlanet.com


เย้....คำสั่งออกแล้ว


ปค.โยกย้าย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ 9 [14 ธ.ค. 49 - 04:13]

กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปลัดจังหวัดและนายอำเภอแล้ว หลังจากที่ล่าช้ามาหลายเดือน โดยผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.)  นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งและรักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรม หรือเทียบเท่า และนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 9) ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับ 9 ตำแหน่งปลัดจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม หรือเทียบเท่า จำนวน 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2549 ดังนี้ 1. นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ปลัดจังหวัดพังงา เป็น ปลัดจังหวัดกระบี่ 2. นายสุนทร ประทุมทอง ปลัดจังหวัดสตูล เป็น ปลัดจังหวัดสงขลา 3. นายวิลาศ ภู่ศิลป์ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ 4. นายเสริม ไชยณรงค์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ปลัดจังหวัดน่าน 5. นายสมศักดิ์ เหมทานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี 6. นายสมาน วงศ์วรายุทธ ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 7. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 8. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นปลัดจังหวัดชัยภูมิ 9. นายอรชุณห์ นุ้ยบ้านด่าน ปลัดจังหวัดระนอง เป็น ปลัดจังหวัดตรัง 10. นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 11. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 12. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เป็น ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ 13. นายสุรชัย ลิ้นทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น อธิการวิทยาลัยการปกครอง 14. นายสมเกียรติ สังข์ขาว ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นปลัดจังหวัดพังงา 15. นายสถาพร ศิริภักดี ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน 16. นายพินิจ บุญเลิศ ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 

2. คำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 9) ให้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด จำนวน 28 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2549 ดังนี้ 1. นายบรรลือศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ รักษาการปลัดจังหวัดพะเยา 2. นายดำเกิง อัศวสุนทราง***ร นายอำเภอเมืองพิษณุโลก รักษาการปลัดจังหวัดพิษณุโลก 3. นายสุนัยน์ หิรัญ นายอำเภอเมืองอุดรธานี รักษาการปลัดจังหวัดหนองคาย 4. นายสุทธิ รัตนศรีทอง นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาการปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. นายประชิล นิลเขต นายอำเภอเมืองสระบุรี รักษาการปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ 6. นายสุชีพ แข่งขัน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รักษาการปลัดจังหวัดสุรินทร์ 7. นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ นายอำเภอเมืองนครพนม รักษาการปลัดจังหวัดนครพนม 8. นายชาตรี ดิเรกศรี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี รักษาการปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 9. นายชูชีพ พงษ์พิเชฐ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี รักษาการปลัดจังหวัดระนอง 10. นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รักษาการปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

11. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ นายอำเภอเบตง จ.ยะลา รักษาการปลัดจังหวัดพัทลุง 12. นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย รักษาการปลัดจังหวัดสุโขทัย 13. นายนิรันดร์ สมสมาน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี รักษาการปลัดจังหวัดเพชรบุรี 14. นายจิรวัชร์ สิงห์ดี นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว รักษาการปลัดจังหวัดสระแก้ว 15. นายปิยะ ภะรตะศิลปิน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต 16. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก รักษาการปลัดจังหวัดลำพูน 17. นายบรรจบ รุ่งโรจน์ นายอำเภอเมืองชลบุรี รักษาการปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 18. นายพิสุทธิ์ โฆสิต นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รักษาการปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 20. นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ นายอำเภอเมืองยะลา รักษาการปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 21. นายวัชรินทร์ โรจนพานิช นายอำเภอเมืองนนทบุรี รักษาการปลัดจังหวัดนนทบุรี 22. นายชวลิต อุทัยรัตน์ นายอำเภอเมืองสตูล รักษาการปลัดจังหวัดสตูล 23. นายอานนท์ กิติคุณไพโรจน์ นายอำเภอเมืองระยอง รักษาการปลัดจังหวัดนครนายก 24. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รักษาการปลัดจังหวัดนราธิวาส 25. ว่าที่ ร.ต.ปฐวี ปรัตตจริยา นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี รักษาการปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม 26. นายวิทยา กามนต์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา รักษาการปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 27. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รักษาการปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 28. นายวีระ รอดชีวัน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี รักษาการปลัดจังหวัดอ่างทอง 

3. คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 9) จำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2549 ดังนี้ 1. นายวัฒนา เลิศธรรมเทวี นายอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นนายอำเภอเมืองนนทบุรี 2. นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นนายอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3. นายเกรียงเดช เข็มทอง นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นนายอำเภอเมืองระยอง 4. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นนายอำเภอเมืองปทุมธานี 5. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ นายอำเภอสะเดา จ.สงขลา เป็นนายอำเภอเมืองพัทลุง 6. นายชลอศักดิ์ วาณิชน์เจริญ นายอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นนายอำเภอสะเดา จ.สงขลา 7. นายนิรันดร์ ศรีเจริญ นายอำเภอมุกดาหาร เป็นนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8. นายมนัส โสกันธิกา นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นนายอำเภอเมืองสกลนคร 9. นายสุรินทร์ เพชรสังข์ นายอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 10. นายอนุวัฒน์ มณวิจิตร นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นนายอำเภอเมืองชุมพร 

4. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 8 ให้รักษาการในตำแหน่งระดับ 9 จำนวน 36 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2549 ดังนี้ 1. นายอนันต์ ทิมา นายอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด รักษาการนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. นายวินชัย ประไพพิศ นายอำเภอคง จ.นครราชสีมา รักษาการนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3. นายเสรี คำภีรธัมโม นายอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รักษาการนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 4. นายเมธี ณ นคร นายอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รักษาการนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5. นายภูวนารถ สินทรัพย์ นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ รักษาการนายอำเภอเมืองตรัง 

6. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี รักษาการนายอำเภอเมืองเพชรบุรี 7. นายพิฌาณค์ ศรีจันทร์ นายอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม รักษาการนายอำเภอเมืองนครพนม 8. นายนฤพล แหละดี นายอำเภอนาทวี จ.สงขลา รักษาการนายอำเภอเมืองยะลา 9. นายพิชัย ธิติศักดิ์ นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี รักษาการนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี 10. นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ นายอำเภอบางเลน จ.นครปฐม รักษาการนายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

11. นายปรีชา สมบูรณ์ทรัพย์ นายอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี รักษาการนายอำเภอเมืองชลบุรี 12. นายประทีป จงสืบธรรม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รักษาการนายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 13. นายอดุลย์ ทรงชัยกุล นายอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ รักษาการนายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 14. นายสุรีย์ จิระเสวี นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ รักษาการนายอำเภอเมืองพิษณุโลก 15. นายทองสุก ปรีธรรมมา นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา รักษาการนายอำเภอเมืองนครราชสีมา 16. ว่าที่ ร.ต.โกมล บุญสูงเพชร นายอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี รักษาการนายอำเภอเมืองหนองคาย 17. นายวัชรินทร์ ทองสกุล นายอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี รักษาการนายอำเภอเมืองสตูล 18. ว่าที่ ร.ต.ถาวร สฤษฏ์วานิช นายอำเภอเมืองชัยนาท รักษาการนายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว 19. นายสุชาติ สุวรรณกาศ นายอำเภอเมืองตาก รักษาการนายอำเภอแม่สอด จ.ตาก 20. นายประธาน ดวงพัตรา นายอำเภอเมืองพะเยา รักษาการนายอำเภอเมืองเชียงราย 

21. นายอดุลย์ พลบุตร นายอำเภอเมืองยโสธร รักษาการนายอำเภอเมืองอุดรธานี 22. นายนพดล สองเมือง นายอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี รักษาการนายอำเภอเบตง จ.ยะลา 23. นายสุพรชัย กัมปนานนท์ นายอำเภอลอง จ.แพร่ รักษาการนายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 24. นายสว่าง ฉวีวรรณ นายอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รักษาการนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี 25. นายฉัตรชัย คชรัตน์ นายอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย รักษาการนายอำเภอเมือง สุโขทัย 26. นายพงษ์ฤทธิ์ คงประสิทธิ์ นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รักษาการนายอำเภอเมืองมุกดาหาร 27. นายภูวนารถ เอกรัตน์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รักษาการนายอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา 28. นายสุรพล พนัสอำพล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รักษาการนายอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 29. นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ นายอำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี รักษาการนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 30. นายสาโรช แสงอรุณ นายอำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รักษาการนายอำเภอเมืองสระบุรี 

31. นางกิจสุดา จันทรสนธิ ผอ.ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน รักษาการนายอำเภอเมืองนครนายก 32. นายไกรราศ แก้วดี ผอ.ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน รักษาการนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 33. นายธนาคม จงจิระ ผอ. ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารทะเบียน รักษาการนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา 34. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง รักษาการนายอำเภอเมืองนราธิวาส 35. ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รักษาการผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 36. นายสมคิด ใจยิ้ม ผอ.ส่วนงานนิติกร สำนักการสอบสวนและนิติการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครองผู้ตั้งกระทู้ กกชัย :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-14 08:13:08 IP : 61.19.54.80


[1]

ความเห็นที่ 1 (733947)
ขอบคุณท่านกกชาย.....ที่สรรหามาได้รวดเร็ว
ผู้แสดงความคิดเห็น ปริญญา วันที่ตอบ 2006-12-14 08:32:50 IP : 203.151.46.130


ความเห็นที่ 2 (734255)
ขอบใจมาก น้องกก หนังสือตัวใหญ่ดี
ผู้แสดงความคิดเห็น 555 วันที่ตอบ 2006-12-14 12:38:33 IP : 203.113.86.144


ความเห็นที่ 3 (734398)
ขอบใจน้องชายที่น่ารักมากสำหรับความรวดเร็วของข่าว นอ.59 บ้านนอกได้รับทราบข้อมูล
ผู้แสดงความคิดเห็น นอ.เกรียงศักดิ์ ฯ นครศรีฯ วันที่ตอบ 2006-12-14 13:36:23 IP : 203.113.86.133[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.