ReadyPlanet.com


คำสั่งย้าย 3-5 และ 6วกรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการระดับ 3-5/6ว สายงานเจ้าพนักงานปกครอง

ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 214 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 16 มกราคม 2549 ดังนี้

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่งสังกัดเดิม

ตำแหน่งสังกัดที่แต่งตั้ง

1

นาย กมลชัย มาศตันสกุล

ปลัดอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

นางสาว กรุณา วิษณุวงศ์

ปลัดอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปลัดอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

3

นาย กฤษฎา คุณนัดดี

ปลัดอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บุคลากร ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

4

นาง กัญญาภัค คุ้มเณร

ปลัดอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

5

นาย กานต์ ทองเสน

ปลัดอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดชัยภูมิ)

ปลัดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

6

นาย กิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

7

นาย กิตติศัพท์ รัตน์ทิพย์

ปลัดอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ปลัดอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

8

นางสาว กุลนรัตน์ ภูมิโคกรักษ์

ปลัดอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

9

นาง เกตุแก้ว ดอนอินทร์

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอ***่แก้ว

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดเลย

10

นาง เกวลิน สุริยะวงศ์

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอสากเหล็ก

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปลัดอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

11

นางสาว ขวัญจิตร แดงดี

ปลัดอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอกุดรัง

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

12

นาย คมสมิง พรมจันทร์

ปลัดอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

13

นาย คมสัน ศรีเพ็ชร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มสมาคม มูลนิธิ และเรี่ยไร

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย

สำนักการสอบสวนและนิติการ

เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

14

นาย จักรพงษ์ ยองใย

ปลัดอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดอำนาจเจริญ

15

นาย จักราวุธ สนธิศักดิ์วรรณะ

ปลัดอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16

นาง จันทร์ฉาย ใจก้อน

ปลัดอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

17

นาง จารุวรรณ นามวิชา

ปลัดอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปลัดอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

18

นาย จำรูญ เจียมสุวรรณ

ปลัดอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดสมุทรสงคราม

19

นางสาว จินตนา ทาภักดี

ปลัดอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดชัยภูมิ)

ปลัดอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

20

นาง จินตนา มุงเมือง

ปลัดอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลัดอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

21

จ่าเอก จีรณัฐเกียรติ ไชยพร

ปลัดอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

ปลัดอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

22

นาง จุรีรัตน์ สิงห์อ่อน

ปลัดอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

23

นาย เจริญ ครองยุติ

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

24

นาย เจริญ แจ่มจันทร์

ปลัดอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดหนองคาย

25

นาย ชยานนท์ สุวรรณทรัพย์

ปลัดอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

26

นาง ชลลดา นนทอนันต์

ปลัดอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

27

นาย ชัยยง อินทรสุภา

ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

28

นาย ชัยสิทธิ์ กิตติพงษ์

ปลัดอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

กิ่งอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

29

นาย ชาตรี บริสุทธิ์

ปลัดอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (ช่วยราชการกองคลัง)

ปลัดอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

30

นาย ชาติชาย อุติลา

ปลัดอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปลัดอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

31

นาย ชำนาญ เด็นหลี

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลจะบังติกอ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ปลัดอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

32

นาย ชูชาติ จับเทียน

ปลัดอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

33

สิบตำรวจโท เชี่ยวชาญ

เทพประดิษฐ์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

34

นาย ไชยกุล ตั้งทอง

ปลัดอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปลัดอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

35

นาย ไชยา เจริญยิ่ง

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร

การฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายระบบการผลิตบัตร

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน

36

นางสาว ซ่อนกลิ่น พันธนาม

ปลัดอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ปลัดอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

37

นาย ซูเฟียน มะหะมะ

ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

(ช่วยราชการส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน)

ปลัดอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

38

นาย ณรงค์ไชย บุตตวงศ์

ปลัดอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ปลัดอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

39

นาย ณัฐชัย เจริญสิริรัชต์

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาโร๊ะ

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

กิ่งอำเภอวิภาวดี อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

40

นาง ณัฐรัลดา ทัพเพ็ชร

ปลัดอำเภอสอง จังหวัดแพร่

ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

41

นาย ณัฐวุฒิ เพียเกษม

ปลัดอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(ช่วยราชการ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดขอนแก่น

42

นาย ณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดเชียงราย

43

นางสาว ดาราณี เวชประดิษฐ

ปลัดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(ช่วยราชการ กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มพัฒนาระบบงานมวลชน

ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

44

นาย ดำรงค์เกียรติ มโนเกียง

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ปลัดอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

45

นาย ดำริ คำภาตัน

ปลัดอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดอุดรธานี

46

นาย ดิศนันทน์ ชนะกุล

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

47

นาง เตือนใจ คงทน

ปลัดอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปลัดอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

48

นาง ทัศนี ธินะ วงศ์กนิษฐ์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดลำปาง

ปลัดอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

49

นาย เทพกุมาร ซิงห์

ปลัดอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ปลัดอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

50

นาง ธนภรณ์ เดี่ยววาณิชย์

ปลัดอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง

กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

51

นาง ธนัชพร ทรัพย์ขำ

ปลัดอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปลัดอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

52

นาย ธนัย อุปมนต์

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสาคอใต้

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

53

นาย ธรรมรัตน์ จันทสุวรรณ

นักการข่าว กลุ่มปฎิบัติการการข่าว

ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายหลักฐานการทำบัตร

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน

54

นาย ธรรมศักดิ์ อุไรเรืองเดช

ปลัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

55

นาย ธานินทร์ ภิญโญ

ปลัดอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

56

นาย ธำรงศักดิ์ ยาดี

ปลัดอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอแม่ออน

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

57

นาย ธีรศักดิ์ คุณวิทยา

ปลัดอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

58

นาย ธีระ โรจนประดิษฐ์

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายกำลังพล

ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

59

นาง นงลักษณ์ วิริยะตระ***ลธร

ปลัดอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

60

นาย นพณัฐ สุวรรณจินดา

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายที่สาธารณะ

ส่วนระบบการปกครองท้องที่

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ปลัดอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

61

นาย นพดล แก้วประกิจ

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายอำนวยการเลือกตั้ง

ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

เจ้าพนักงานปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

62

ว่าที่ร้อยตรี นพดล ศรีสง

ปลัดอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปลัดอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

63

จ่าเอก นพดล สมานพรรค

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

64

นางสาว นพลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขานุการกรม

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดตรัง

65

นางสาว นรรธกร ลือขุนทด

เจ้าพนักงานปกครอง

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน

ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

66

นาย นรวัฒน์ ศรีเงินยวง

ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

67

นาย นรัชชา ศรีเจริญ

ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่

กองวิชาการและแผนงาน

68

นาย นวพล รอดสังข์

ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดตาก

69

นาย นิกร จินานิกร

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดหนองคาย

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดสุรินทร์

70

นาย นิ***ล พิมลเอกอักษร

ปลัดอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

71

นาง นิตยา เกนขุนทด

ปลัดอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

72

นาย นิพัฒน์ ปรีศิริ

ปลัดอำเภอปัว จังหวัดน่าน

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดน่าน)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

กองวิชาการและแผนงาน

73

นางสาว นิภา ขันธศักดิ์

ปลัดอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ปลัดอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

74

นาย นิรวัฒน์ นาคจาด

ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

75

จ่าสิบเอก นิวัติ ละอองแก้ว

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายยุทธการ

ส่วนยุทธการและการข่าว

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

กิ่งอำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

76

นาย นิสิต ฤทธิภากร

ปลัดอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ

กองคลัง

77

นาย เนติบัณฑิต มีศีล

ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ปลัดอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

78

นาย บัญชา สังขพันธ์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดสตูล

ปลัดอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

79

นาย บัญชา สุวรรณมาโจ

ปลัดอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

80

นาย บุญภพ จันธิมา

ปลัดอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

(ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ)

เจ้าพนักงานปกครอง

กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่

81

นาย บุญลือ สิงห์มณี

ปลัดอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดยะลา

82

นาง เบญจวรรณ รุ่งโรจน์วณิชย์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดสมุทรสาคร

(ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรม)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มสมาคม มูลนิธิและเรี่ยไร

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย

สำนักการสอบสวนและนิติการ

83

นาย ประจวบ จิตคุ้ม

ปลัดอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

(ช่วยราชการอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น)

ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

84

นาย ประสพชัย บัวเอี่ยม

ปลัดอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปลัดอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

85

นาย ประสาน กิตติกุล

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายยุทธการ

ส่วนยุทธการและการข่าว

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ปลัดอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

86

นาย ประสิทธิ์ อ้วนวรรณา

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

87

นาย ประสูตร หอมบรรเทิง

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

88

นาย ประเสริฐ บุญแม้น

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดหนองคาย

ปลัดอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

89

นาย ปิยพล ผิวงาม

ปลัดอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ปลัดอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

90

นาย ปิยะพงษ์ บุญส่ง

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

91

นางสาว เปรมิศา เทพอุด

ปลัดอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปลัดอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

92

นาย พงษ์ศักดิ์ รุจิราวัตถ์

ปลัดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ช่วยราชการ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดนครปฐม

93

นาย พงษ์สยาม จันธิมา

ปลัดอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จังหวัดน่าน)

ปลัดอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

94

นาย พชรพล ศรีสมบุญ

ปลัดอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มระเบียบการ

ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

95

นาย พรเทพ ปานเพชร์

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอเนินขาม

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

96

นางสาว พรธิดา เรืองศรี

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดตรัง

ปลัดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

97

นางสาว พรนลิน เรืองแพ

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอชุมตาบง

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ปลัดอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

98

นาย พลพัฒน์ สุนทรส

ปลัดอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

99

นางสาว พวงพรรณ

ขุท์ทะกะพันธ์

ปลัดอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าพนักงานปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนเพื่อความมั่นคง

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

100

นาง พัชรี ภิรมย์

ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(ช่วยราชการ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ)

ปลัดอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

101

นาง พัณณินสินธุ์ พวงมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายกิจการผู้อพยพ

ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

102

นาย พิชาญ ตราผักแว่น

ปลัดอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปลัดอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

103

นางสาว พุทธชาติ นวยชัย

ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(ช่วยราชการ กองวิชาการและแผนงาน)

ปลัดอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

104

นาย ไพรัช สุวรรณเกยูร

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา

อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ปลัดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

105

นาง ไพวรรณ์ สาระชัย

ปลัดอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ปลัดอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

106

นาย ภัคพนธ์ ชุติมา

ปลัดอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ปลัดอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

107

นาย ภูมิชัย วิเศษสา

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร

กิ่งอำเภอ***่แก้ว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

108

นาย มงคล ภักดีสุวรรณ์

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดชุมพร

ปลัดอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

109

พันจ่าโท มนตรี จารุธำรง

ปลัดอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นักการข่าว กลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว

ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

110

นาย มัชฌิม ผลอินทอง

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง

จังหวัดระนอง

ปลัดอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

111

นาย มาโณช ชอบทำดี

ปลัดอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

112

จ่าเอก มานะ หอมชื่น

ปลัดอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ปลัดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

113

นาย มารุต ถวายทรัพย์

ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอบางเสาธง

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

114

นาง มาลี เครือวงค์น้อย

ปลัดอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มสมาคม มูลนิธิและเรี่ยไร

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย

สำนักการสอบสวนและนิติการ

115

นาย มีนา เมืองโคตร

ปลัดอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปลัดอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

116

นาง ยินดี กระฉอดนอก

ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

(ช่วยราชการ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม)

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

117

นาย รณฤทธิ์ เดชมณี

ปลัดอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

(ช่วยราชการ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา)

ปลัดอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

118

นาง รังสิมา เหล่าสิทธิสุข

ปลัดอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เจ้าพนักงานปกครอง

ฝ่ายประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

119

นาง รัฐยา เผยพร

เจ้าพนักงานปกครอง

กลุ่มงานปกครอง จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

120

นาง รัตนา นกน้อย

ปลัดอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปลัดอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

121

นางสาว รัตนาพร โสภา

ปลัดอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานปกครอง จังหวัดแพร่

122

นาง รัสนี จะปะกิยา

เจ้าพนักงานปกครอง

ศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

ปลัดอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

123

นาง รุ่งนภา ชาวชายโขง

ปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ปลัดอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

124

นาย เรืองเดช สร้อยคำ

ปลัดอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สำนักบริหารการปกครองท้องที่

125

นางสาว ลัดดา เจริญพงษ์

ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลัดอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

126

นาย วรพล โคตรทุม

ปลัดอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตั้งกระทู้ กกชัย :: วันที่ลงประกาศ 2005-12-31 05:54:43 IP : 203.156.25.56


[1]

ความเห็นที่ 1 (355702)
       
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-01-13 12:00:26 IP : 58.9.4.107


ความเห็นที่ 2 (801158)
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้จักคุณพุทธชาติ นวยชัย วันที่ตอบ 2007-01-30 23:12:17 IP : 202.183.171.60


ความเห็นที่ 3 (849385)
อยากรู้ชื่อปลัดอำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐมครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากรู้ครับ วันที่ตอบ 2007-03-07 15:45:01 IP : 58.10.0.70


ความเห็นที่ 4 (985678)
ผู้แสดงความคิดเห็น จ่าเอก มานะ หอมชื่น โทรกลับมาหาเพื่อนด้วย เจ๊ก วันที่ตอบ 2007-06-04 14:05:33 IP : 203.113.17.157


ความเห็นที่ 5 (985688)
ผู้แสดงความคิดเห็น จ่าเอก มานะ หอมชื่น โทรกลับมาหาเพื่อนด้วย เจ๊ก 08 วันที่ตอบ 2007-06-04 14:17:13 IP : 203.113.17.157


ความเห็นที่ 6 (985690)
ผู้แสดงความคิดเห็น เจ๊ก 087-8562896 จ่าเอก มานะ หอมชื่น วันที่ตอบ 2007-06-04 14:21:23 IP : 203.113.17.157


ความเห็นที่ 7 (1102888)
อยากรู้จักคุณนรัชชา  ศรีเจริญ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไกล วันที่ตอบ 2007-08-09 15:48:46 IP : 203.113.17.163


ความเห็นที่ 8 (1811464)

จ่าเอกมานะ หอมชื่นอยู่ไหนโทรกลับหาพี่ด้วย

พรชัย

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกพร วันที่ตอบ 2008-03-15 15:48:12 IP : 58.147.70.69


ความเห็นที่ 9 (2079060)

ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

คุณมารุต ถวายทรัพย์         ช่วยกรุณาโทรกลับด้วย สัญญาไม่เป็นสัญญา  ระวัง

ผู้แสดงความคิดเห็น นเรศ วันที่ตอบ 2008-04-08 13:59:01 IP : 125.25.181.43


ความเห็นที่ 10 (2935646)

ทำไมนายสมพรโปะบุญมาพฤฒิเบญจพล  ปลัดอำเภอองครักษ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ย้านแต่พักพวกของตนที่อยู่นอกหมู่บ้านมาลงคะแนนให้ตนเองหรือพวกของตน  ที่ลงสมัคร  แต่ฝ่ายคู่แข่งแม้แต่จะย้ายเข้าบ้านเดิมของตนก็ต้องไปให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมรับรองคนที่ตนคาดว่าไม่ลงคะแนนให้ตน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเกียรติศักดิ์ ตันสิน (Hi-dot-priot-at-com-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2008-11-12 19:07:34 IP : 124.157.136.119


ความเห็นที่ 11 (2992289)
ปลัดช่วยด้วยญาติผมตกหล่น30ปีแล้ว084-4320607
ผู้แสดงความคิดเห็น ศิวกร เศรษฐสิงห์ (winwin999-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-04-06 12:09:45 IP : 115.67.94.250


ความเห็นที่ 12 (2992295)

คุณชูชาติ  จับเทียนกรุณาโทรกลับด้วย0816333622

ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ วันที่ตอบ 2009-04-06 12:16:33 IP : 115.67.94.250


ความเห็นที่ 13 (3076129)
อยากรู้ชื่อนามสกุลปลัดอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรคนปจัจุบัน
ผู้แสดงความคิดเห็น aom วันที่ตอบ 2009-11-16 12:33:19 IP : 117.47.25.141


ความเห็นที่ 14 (3101060)
อยากทราบประวัติคร่าวๆของปลัดอำเภอสบเมยคนปัจจุบัน
ผู้แสดงความคิดเห็น กระแต วันที่ตอบ 2010-01-13 10:24:35 IP : 203.80.56.106


ความเห็นที่ 15 (3105322)

อยากเห็นรูป ปลัดอำเภอบางปะอินจังเลย รู้มาว่าเป็นผู้หญิงคงเก่งน่าดู

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องมะตูม วันที่ตอบ 2010-01-21 18:11:10 IP : 118.174.52.243


ความเห็นที่ 16 (3206714)

อยากรู้ชื่อ ปลัดอำเภอ(ที่เป็นผู้หญิง)    นามสกุล  จำลองปั้น

เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น n วันที่ตอบ 2010-09-29 13:04:23 IP : 113.53.140.30


ความเห็นที่ 17 (3247829)
ปลัดกมลาไสย กับปลัดห้วยเม็ก เป็นอะไรกันถึงได้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทั้งเวลาในและเวลานอกราชการ เป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ไขข้อคร่องใจ วันที่ตอบ 2010-11-26 02:08:39 IP : 182.232.137.178


ความเห็นที่ 18 (3275936)
อยากรู้จักปลัดอำเภอปาน จังหวัดลำปางคนปัจุบัน ชื่ออะไร
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อยากรู้ วันที่ตอบ 2010-12-22 17:05:36 IP : 203.113.16.82


ความเห็นที่ 19 (3308604)
เป็นอย่างกันบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น ปลัดอำเภอ วันที่ตอบ 2011-03-28 14:12:23 IP : 10.0.1.36


ความเห็นที่ 20 (3355134)

 อยากรูั้จักนาย จักราวุธ  สนธิศักดิ์วรรณะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้จัก วันที่ตอบ 2012-01-28 18:50:54 IP : 182.53.246.203


ความเห็นที่ 21 (3410708)

ปลัดอาวุโส อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  เมื่อไรจะย้าย   ไปภาคอื่นเลยนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจน วันที่ตอบ 2013-05-13 22:25:18 IP : 27.55.146.186[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.