ReadyPlanet.com


ซี8ต่อ


57 นายธงชัย รัตนวิโรจน์ นายอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
58 นายเสน่ห์ คงแป้น นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
59 นายพิษณุ เสนาวิน นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
60 นายประพันธ์ บุญคุ้ม นายอำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
61 นายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายอำเภอกะปง จังหวัดพังงา
62 นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
63 นายศิริพัฒ พัฒกุล นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
64 นายอนันตพล บุญชู นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
65 นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
66 นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
67 นายสุธี ทองแย้ม นายอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
68 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
69 นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
70 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
71 นายบุญยัง เรือน*** นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
72 นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
73 นายพรศักดิ์ สงวนผล นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
74 ร.ต.ชยันต์ อยู่สวัสดิ์ นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
75 นายสุเทพ วงษ์พานิช นายอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
76 นายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
77 นายพัลลภ ศรีภา นายอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
78 นายธานินทร์ วิชิตะกุล นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  นายอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
79 นายธีระชัย นิติมณฑล นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
80 นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
81 นายพิเศษ ธีรการุณวงศ์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
82 นายเชาว์ เปล่งวิทยา นายอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
83 นายชาติชาย เพชระบูรณิน นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
84 นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่
85 นายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
86 นายชนะเกียรติ เจริญหล้า นายอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง นายอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
87 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
88 นายวิษณุ สว่างทรัพย์ นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
89 นายวิชา ชะบางบอน นายอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
90 นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ นายอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
91 นายศิรินิพนธ์ แจ้งจันทร์ นายอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
92 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
93 นายฉลองชัย วรสิงห์ นายอำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
94 นายธงชัย เตยะธิติ นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
95 นายบัญญัติ พงษ์ศรี*** หัวหน้าสำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง
นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
96 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เจ้าพนักงานปกครอง 8
ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง
หัวหน้าสำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง
97 นายชวลิต เมฆจำเริญ นายอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
98 นายมนัททวี วจนะเสถียร นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
99 นายสานิต เขมวัฒนา นายอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
100 นายสมบัติ กนกอนันทกุล นายอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
101 นายเมธี ทองอารีย์ นายอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย  นายอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
102 นายจำลอง เณรแย้ม นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน
103 นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นายอำเภอปง จังหวัดพะเยา นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
104 นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน นายอำเภอปง จังหวัดพะเยา
105 นายอธิคม จันทรศัพท์ นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
106 นายปัญญา นาคฉ่ำ นายอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่
107 นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
108 นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
109 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ นายอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  นายอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
110 นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
111 นายสุชาติ สุทธิกาศนีย์ นายอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
112 นายเดชา ใจยะ นายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
113 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
114 นายศุภโชค เกษมพงษ์ นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
115 นายคณีธิป บุณยเกตุ รองธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
116 นายสถาพร ชุมอุปการ
ผู้ตั้งกระทู้ คนเดิม :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-24 20:00:12 IP : 203.188.52.132


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.