ReadyPlanet.com


แต่งตั้ง นอ./ซี8


กรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการ
                  นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการ
        ความมั่นคงภายใน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ หรือเทียบเท่า และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
        ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้
       1. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอ หรือเทียบเท่า จำนวน 178 ราย ตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2550      
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
1 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
สำนักบริหารการทะเบียน
2 นายนอบ คงพูน นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
3 นายนิพนธ์  อินทรสกุล นายอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4 นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
5 นายเมธี กาญจนภูวะ  นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
6 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  นายอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
7 นายอวยชัย อินทร์นาค นายอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
สำนักบริหารการทะเบียน
8 นายสมชาย กาญจนจารี นายอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นายอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 นายศุภชัย โพชนุ*** นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
10 นายชนสิทธิ์ ธนาสนะ นายอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
11 นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
12 นายไพบูลย์ ปัญจะ นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
13 นายดลเดช พัฒนรัฐ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
สำนักบริหารการทะเบียน
14 นายจำลอง ไกรดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
15 นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข หัวหน้ากลุ่มงานวินัย
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ
สำนักการสอบสวนและนิติการ
16 นายนะริทธิ์ ไชยะธน รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
17 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
18 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ นายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วิทยาลัยการปกครอง
19 นายอายา ดิษฐาภินันท์ นายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
20 นายสมควร ขันเงิน นายอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
21 นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ นายอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22 นายมงคล ธรรมกิตติคุณ นายอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
23 นายธนพล จันทรนิมิ นายอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นายอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
24 นายสุชาติ แสนดี นายอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
25 นายประพันธ์ ภู่งาม นายอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
26 นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ นายอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
27 นายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
28 นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
29 นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 นางสาวปาณี  นาคะนาท นายอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31 นายวรรโณ ภักดี นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32 นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
33 นายปิติเลิศ สุวรรณเกษา นายอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
34 นายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
35 นายวิศาล เพชรคง นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นายอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
36 นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
37 นายประสพศักดิ์ เนียมรักษา นายอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
38 นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นายอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
39 นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย นายอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
40 นายชวพล พันธุมรัตน์ นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
41 นายนพดล ชินะจิตร นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42 นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
43 นายศิริพงศ์ ประทุมรัตน์ นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
44 นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
45 นายวัฒนา เที้ยวพันธ์ นายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
46 นายเนตร บัวโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
47 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระ*** นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง
48 นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
49 นายประศาสน์ ประเสริฐยิ่ง นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50 นายประจวบ แสงสุวรรณ นายอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
51 นายวีรพล บูรณะพานิช นายอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
52 นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
53 นายปิยะ ปรีดารมย์โรจน์ นายอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
54 นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ นายอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
55 นายอนุสรณ์ บัวภา นายอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
56 นายบัญชา ชงัดเวช
ผู้ตั้งกระทู้ สมเกียรติ :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-24 19:57:20 IP : 203.188.52.132


[1]

ความเห็นที่ 1 (819386)
ผู้แสดงความคิดเห็น 5555555555555555555555555555555555555 วันที่ตอบ 2007-02-14 13:22:46 IP : 61.19.150.250


ความเห็นที่ 2 (3178672)
ก็ดีอะนะ
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำคลองลาน วันที่ตอบ 2010-06-17 12:09:08 IP : 180.180.61.243[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.